• Hem
  • Grönt och guld ...
sida

Grönt och guld från skogen

Vi har bara en miljö och kommunen ska vara en självklar förebild när det gäller miljön och att skydda Lidköpings unika natur- och kulturarv.

Lidköping skall vara en offensiv miljö- och klimatkommun

Vi skall vara i framkant med att bli oberoende av fossila energislag och bränslen. Genom energieffektivisering samt satsning på biogas och infrastruktur för elbilar kan vi bidra till ett långsiktigt klimatarbete i kommunen. Kommunen skall planera och verka för förnyelsebara energikällor.

Den biologiska mångfalden skall bibehållas både i skog, mark och i vatten. Kemikaliespridningen måste begränsas och användningen av farliga kemikalier fasas ut. Vänsterpartiet vill värna om Lidköpings grönområden och trädplanteringar, våra naturreservat och inte minst sjön Vänern. Uttaget av sand måste avvecklas för att skydda Råda ås som är vårt unika natur- och fritidsområde och vår grundvattenreservoar.

Kommunen har ett stort ansvar för att underlätta till en ökad återvinning. Vi eftersträvar en cirkulär form av konsumtion och vill föra en samhällsdialog om tillväxtens villkor.

Vänsterpartiet vill också att Lidköping blir en föregångare i att servera ekologiskt hållbara råvaror i kommunens egna kök. Vi vill minska påfrestningen på miljön genom att bland annat minska den totala köttkonsumtionen och verka för när- och säsongsodlad mat. Lidköping ska främja ekologiska jordbruk och verka för ett starkt djurskydd.

Infrastrukturens utveckling har stor betydelse för omställningen till en hållbar framtid. Godstransporterna bör främst ske med kapacitetsstark sjöfart och tåg. Det förutsätter bland annat åtgärder som underlättar båttrafiken genom Göta Älv och Vänern. En elektrifiering och upprustning av Kinnekullebanan måste påbörjas.

Tillgängligheten inom kollektivtrafiken skall förbättras. Åtgärder som stimulerar till ökat kollektivt resande skall prövas. Skolungdomar bör få ett fritidskort inom kollektivtrafiken och ett månadskort för färdtjänsten skall införas.

Hållbar turism

Lidköping har ett unikt natur- och kulturarv. Läckö med Spiken, Rörstrand Center och Kinnekulle är några av regionens största besöksområden. Vi har en riklig tillgång till stränder och naturområden. Utvecklingen av vandrings- och cykelleder skall fortsätta. Det är viktigt att det finns en bra kvalitet på våra badplatser och att stränderna är tillgängliga för alla som vill vistas där. Bilfria områden i städer har visat sig viktigt för invånarnas välmående och ökar samtidigt städers attraktionskraft. Stadsutveckling skall ske i överensstämmelse med god kultur- och miljövård.
Lidköpings centrum har en unik tradition som handelsområde och mötesplats. Ett levande centrum måste alltid beaktas vid planering av nya handelsområden. Handelsplanering utanför centrum skall riktas främst till befintliga handelsområden. Det behövs fler övernattningsplatser och bra kommunikationer för att kunna utveckla turismen.

Kopiera länk