• Hem
  • En kommun för a...
sida

En kommun för alla – jämställdhet, skola och utbildning

Vänsterpartiet står för en politik för alla, för solidaritet, jämställdhet och lika förutsättningar oavsett om man född med en maskros eller en silversked i munnen. 

En jämställd kommun

Jämställdhet mellan kvinnor och män är i grunden en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet vill omfördela makt och resurser så att kvinnor och män ges samma utrymme och möjlighet till egen försörjning, ett jämställt föräldraskap, att förfoga över sin egen tid och vara delaktiga i beslut som rör det egna livet och samhällsutvecklingen. Vänsterpartiet vill att kommunen intensifierar arbetet mot våld i nära relationer och Kvinnojouren ska ha det stöd som behövs för att möta kvinnor i utsatta situationer.

Alla barn skall få en bra start i livet

Alla elever ska kunna lita på att de går i en bra skola och att de känner trygghet i skolan. Alla skolelever ska ha samma rätt till kunskap, lärande och utveckling oavsett bakgrund och förutsättningar. Därför prioriterar Vänsterpartiet insatser som stärker barns livsvillkor och vardag på både kommun-, region- och på riksnivå. Vi anser att skolan skall få resurser till att öka lärartätheten i grundskolan och förstärkning av resurser till skolor med särskilt stora behov. Vi vill att alla elever som skall kunna få läxhjälp på skoltid. Insatser och metoder som förhindrar elevers skolavhopp och som säkrar att elever går ut grundskolan med godkända betyg måste utvecklas. Varje skola skall fortsätta arbetet med åtgärdsplaner som motverkar mobbing och kränkande särbehandling.

Vänsterpartiet vill hålla nere barngruppernas storlek och se till att personalen har tillräcklig tid för varje barn vilket är avgörande för barnets utveckling. Vi vill förbättra vardagen för alla dem som arbetar på kvällar, nätter och helger genom att satsa på barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi behöver också en satsning på mer personal och minskade barngrupper i fritidshemmen. Därför föreslår Vänsterpartiet i riksdagen en särskild satsning för att kunna finansiera dessa åtgärder.

Genom tidig upptäckt och snabba insatser skall psykisk ohälsa bland barn och unga förebyggas. Det möjliggörs genom en fungerande samverkan mellan olika vårdnivåer och huvudmän.

Utbildning är en förutsättning för arbete.

Många arbetslösa saknar i dag grundläggande utbildning. Ungdomsarbetslösheten når skrämmande höga siffror, och de som får jobb får det ofta under dåliga anställningsvillkor. Detta är inte godtagbart i ett välfärdssamhälle och bidrar till en ökad ohälsa. Vänsterpartiet anser att kommunen i samverkan med andra parter ska ta ett tydligt ansvar och medverka till att fler ungdomar ges möjlighet till arbete och en tro på framtiden. Den kommunala vuxenutbildningen, tillgång till lärlings-, praktikplatser och kommunala feriejobb har en stor betydelse för att kunna möta dessa behov.

Läs om ”Lika vård läka bäst” ->

Kopiera länk