Lidköping skall bli en jämställd kommun

En nyligen presenterad undersökning visar att allt fler människor ställer sig bakom de feministiska idéerna. Det tycker vi i Vänsterpartiet är bra. Vi tycker att jämställdhetsfrågorna ska än mer vara i centrum när vi formar framtiden. Vänsterpartiet i Lidköping vill att Lidköpings kommun skall bli ett föredöme på jämställdhet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är i grunden en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet vill omfördela makt och resurser så att kvinnor och män ges samma utrymme och möjlighet till egen försörjning, ett jämställt föräldraskap, att förfoga över sin egen tid och vara delaktiga i beslut som rör det egna livet och samhällsutvecklingen. Vi vill att kommunen intensifierar arbetet mot våld i nära relationer och Kvinnojouren ska ha det stöd som behövs för att möta kvinnor i utsatta situationer.

Det är hög tid att kraftsamla för att förbättra kvinnor villkor på arbetsmarknaden och skapa jämställda villkor i arbetslivet. Det icke jämställda samhället märks såväl i arbetsmiljö och anställningsvillkor som i lönekuvertet. Fackförbundet Kommunal larmar om att de tillfälliga anställningarna ökar i samhället. Även kvinnorna som bär upp det nya 24-timmarssamhället måste lyftas. Det är kvinnorna som håller butikerna öppet från tidigt till sent, jobbar skift i livsmedelsindustrin och arbetar inom arbetsplatser som måste ha verksamhet dygnet runt / sju dagar i veckan. När Arbetsmiljöverket gjorde 900 inspektioner i kommuner runtom i landet för att jämföra den kvinnodominerade hemtjänsten med den mansdominerade tekniska förvaltningen, var resultatet tydligt. Arbetsmiljön är sämre inom den kvinnodominerade hemtjänsten än på det manligt dominerade området, samt att detta är en del av ett större mönster där kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Sämre anställningsvillkor bidrar till att kvinnor har lägre inkomster än män. Dubbelt så många kvinnor som män arbetar delade turer, det vill säga arbetsdagar med långa, obetalda pauser mitt i.

Det är hög tid att kraftsamla för att förbättra kvinnors villkor på arbetsmarknaden och skapa jämställda villkor i arbetslivet. En viktig fråga gäller arbetstidsförkortningen. Det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Vi kan tänka oss pröva korta arbetstiden inom några områden inom Lidköpings kommun för att få mer erfarenhet om hur arbetstidsförkortning kan genomföras. Barnomsorg på obekväm arbetstid har stor betydelse för att vi skall få bättre arbetsvillkor. Fler anställda krävs både för att förbättra vård, skola och omsorg och för att skapa ett bra arbetsliv för dem som arbetar där. Vänsterpartiet vill fortsätta arbetet med att minska antalet visstidsanställda till förmån för fler fasta anställningar, att fler ges möjlighet till heltidsarbete, att de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och manligt dominerade arbeten försvinner. Vänsterpartiet anser att det ökande riskfyllda ensamarbetet ska fasas ut. Vi anser att det skall tas fram en strategi och målinriktade insatser inom flera områden för att fasa ut det riskfyllda ensamarbetet.

Jämställdhetsarbetet måste synas inom alla kommunens nivåer. Det handlar om fler kvinnor på beslutande nivåer, feministiskt självförsvar för att kunna möta kränkningar, att träningstider fördelas jämnt för tjejer och killar, kunskapssatsningar för att medvetande- och synliggöra där jämställdheten inte fungerar. Ett jämställt Lidköping vinner alla på. Och kommer göra kommunen än mer attraktivare.

Claes-Göran Borg, förstanamn för kommunfullmäktige Vänsterpartiet LidköpingClaes-Göran Borg, kommunfullmäktigekandidat
Vänsterpartiet i Lidköping

En välfärd att lita på

Här kommer en favorit i repris, Claes-Göran Borgs insändare från ett par veckor sedan om varför du måste rösta på Vänsterpartiet om du vill säkra välfärden i Sverige nu på söndag.

Privata vinstintressen inom vård, skola och omsorg är en viktig politisk fråga som allt mer debatteras i årets valrörelse. Bakgrunden är att stora delar av välfärdssektorn har blivit allt mer kommersialiserad, riskkapitalbolag har blivit ägare och medfinansiärer i stora privata vård- och utbildningsbolag, skattemedel hamnar hos finansbolag som vinst istället för att återinvesteras i befintlig verksamhet eller att skolor läggs ned med kort varsel då de inte bedöms vara ekonomiskt lönsamma av privata aktörer. 

 Vänsterpartiet vill gå en annan väg. Vi motsätter oss att det privata vinstintresset tillåts styra i välfärden och att gemensamma skattemedel slösas bort. Vi är tydliga med beskedet om att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst. Vänsterpartiet anser att skattemedel skall användas till satsningar på personal och för att öka kvaliteten i verksamheten. 

Vänsterpartiet är inte ensamma när det gäller att ifrågasätta den privatisering och kommersialisering som har skett av välfärdssektorn.  De flesta människor håller idag med oss om att skattepengar ska gå till lärare och vårdpersonal och inte till riskkapitalbolag som smiter från skatt.  Det ökade stödet för vänsterns förslag om välfärden och girigheten är så stora att de borgerliga partierna blir allt mer desperata i sin argumentation. Moderaterna går ut i debattartiklar och hävdar att alla vårdcentraler kommer bli tvungna att lägga ned om de röd-gröna partierna kommer till makten. Det finns ingen sanning i detta påstående utan visar med tydlighet hur desperata alliansen är i denna fråga.  

Inför regionomvalet 2011 gjorde moderaterna ett utspel om att 87 privata vårdcentraler kommer få lägga ned om vänstern fick styra i Västra Götalandsregion. Nu går samma parti ut och säger att 90 privata vårdcentraler kommer få lägga ned om det blir fortsatt rödgrönt styre. Jag kan konstatera att det inte blivit färre privata vårdcentraler under den tid som s, v och mp har styrt i Västra Götaland.

Det vi i vänsterpartiet vill lyfta i valrörelsen är att ifrågasätta den marknadsstyrning som blivit allt mer vanligare inom välfärdssektorn och de konsekvenser som detta medför. Vi är oroliga för hur vård, skola och annan omsorg kommer utvecklas när kortsiktiga privata vinstintressen släpps in allt mer inom dessa områden. Vi vill inte att den låt gå-mentalitet som allianspartierna visar i denna viktiga fråga skall fortsätta att råda. Vi har sett alldeles för många exempel på när elever eller vårdtagare lämnas i sticket på grund av att skolor eller vårdföretag läggs eller när personal, barn och äldre drabbas av besparingar vars enda syfte är att öka den privata vinsten. 

Skattemedlen ska gå dit de är avsedda och aktörer som bara är ute efter vinst ska inte få styra över skolan, vården och äldreomsorgen. Vi vill lagstifta så att verksamheter inom välfärdssektorn säkras. Privata aktörer som är enbart intresserade av att göra kortsiktiga vinster utvecklar inte vår gemensamma välfärd. Men vi vill inte tillbaka till tiden innan privatiseringarna – vi vill gå framåt. Vi vill ta bort vinstintresset för att vi vill göra välfärden bättre, med mer utbildad personal och mer inflytande för de som använder och arbetar i välfärden. Vi samverkar gärna med kooperativ, non-profit-organisationer eller enskilda företag som sätter verksamheten före profiten.   

Vänsterpartiet är övertygade om att ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Om vi skall få en välfärd som kan vi lita på, då måste vi våga ifrågasätta kortsiktiga privata vinstintressen och marknadsstyrning inom välfärden. 

Claes-Göran Borg, förstanamn för kommunfullmäktige Vänsterpartiet LidköpingClaes-Göran Borg (v)
Regionfullmäktigeled, Lidköping