sida

Val 2018

Vänsterpartiet Lidköping kommunpolitiska valplattform  2018 – 2022 

                               

Ett jämlikt Lidköping med omtanke om människan, den gemensamma välfärden och en hållbar framtid

Ett Lidköping som byggs med en gemensam välfärd och solidaritet är grunden för att få ett jämlikt samhälle snarare än ett samhälle där marknadskrafter får fritt råda. Vänsterpartiet vill att Lidköpings kommuninvånare skall känna sig trygga med att skattepengar används till att säkra vård, barnomsorg, skola, äldreomsorg och socialtrygghet istället för att gå till privata vinster. Vänsterpartiet kommer inte att sälja ut vår gemensamma välfärd.

Den viktigaste förutsättningen för att alla människor i Lidköping ska få ett bra liv är en bra barnomsorg, utbildning, social trygghet, jobb, bostäder och en bra livsmiljö finns tillgänglig för alla. Lidköping skall vara en miljö- och klimatsmart kommun som tar vara på den biologiska mångfalden och de så kallade ekosystemtjänsterna samt värnar om natur och den grönskande staden. Vänsterpartiet vill omfördela makt och resurser så att alla oavsett kön, eller bakgrund ges samma utrymme och möjlighet till egen försörjning. Vi vill att Lidköping skall vara en inkluderande kommun. Vänsterpartiet kommer aktivt arbeta för människovärdet och mot rasism sexism eller annan diskriminering.

Vänsterpartiet kommer arbeta för följande:

 1. En generell välfärd som minskar de sociala och ekonomiska klyftorna i   

 samhället

 1. En likvärdig förskola och skola som bidrar till att alla barn får en bra start i  

 livet

 1. För en minskning av barngruppernas storlek i förskolan
 2. Lidköpings utbildningar ska kännetecknas av en god kvalitet
 3. En trygg, säker vård och vardag för våra äldre
 4. En bostadsförsörjning som tar hänsyn till behov, naturvärden och

 kommunens karaktär

 1. Ett miljö- och klimatsmart Lidköping
 2. Omtanke om Lidköpings grönska, natur och människors livsmiljö
 3. Utveckla kollektivtrafiken genom förbättrad turtäthet på kvällar och helger

 samt förbättra Kinnekullebanan

 1. Ett rikt kultur- och fritidsliv i Lidköping
 2. Ett jämställt Lidköping
 3. Motverka rasism, sexism och främlingsfientlighet
 4. Bra arbetsvillkor för kommunens anställda
 5. En levande landsbygd
 6. Vi är beredda att höja kommunskatten för att kunna trygga välfärden.

En bra start i livet

Grunden för ett hållbart samhälle är att alla barn får en bra start i livet. En jämlik förskola och skola är bra för alla. Lidköpings kommun ska verka för att alla barn och ungdomar ges förutsättningar för en trygg uppväxt och ett lärande som ger kunskap. Därför lämpar sig inte förskola och skolverksamhet för marknadsekonomiska modeller eller försök.  Vänsterpartiet anser att skolan ska vara fri från privata vinstintressen för att utbildning och barnomsorg ska kunna bli bättre och mer stabil om personal får fokusera på att lära ut. Vi vill låta skattemedel gå till barnen och inte till vinster.

Tidiga insatser förhindrar utslagning

Alla barn, ungdomar och föräldrar ska kunna lita på att det finns en bra barnomsorg och skola där de känner trygghet och där det finns en god lärandemiljö För att kunna kompensera barn och ungdomars olika bakgrund och behov måste resurser till förskola, fritidsverksamhet och skola användas rätt och i tid. All forskning visar att tidiga insatser ger bästa resultat för att förhindra ohälsa och social utslagning. Kommunen skall verka för att det finns tillräckliga resurser för att kunna erbjuda särskilt stöd redan i förskolan, men så tidigt som möjligt under skoltiden. Alla barn ska ha rätt till en förskola där den pedagogiska verksamheten håller högsta möjliga kvalitet. Förskolan behöver fortsätta att byggas ut för att kunna möta en ökande befolkning.

Vänsterpartiet vill minska barngruppernas storlek och arbetet måste intensifieras under de kommande åren. Kommunen ska fortsätta tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid.

Rätt till kunskap, lärande och utveckling

Alla skolelever ska ha samma rätt till kunskap, lärande och utveckling oavsett bakgrund och förutsättningar. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen och förståelsen för varandra. Skolan behöver vara en del av ett samhälle där människor med olika bakgrund ska kunna mötas och utvecklas som människor. Undervisningen skall vara icke-konfessionell. Utbildningen ska bidra till att alla människor blir delaktiga i samhället och att klasskillnader utjämnas samt att alla barn får en bra start i livet. Skolan ska vara en trygg plats, fri från rasism, sexism och mobbing. Ingen elev ska känna sig kränkt eller osynliggjord. Varje skola ska fortsätta arbetet som motverkar mobbing och kränkande särbehandling.

Det ska inte vara föräldrarnas ansvar att se till att barnen hamnar på en bra skola. Vänsterpartiet arbetar för att alla skolor ska ha en bra kvalitet och alla barn ska ha möjlighet att kunna uppnå sina studiemål. Skolan ska kunna erbjuda läxhjälp under skoltid. Kommunen ska arbeta för bra skol- och undervisningsmiljöer.

Insatser och metoder som bidrar till ökad närvaro i skolan, som förhindrar elevers frånvaro och som säkrar att elever går ut grundskolan med godkända betyg måste utvecklas. Kommunens fritidshem är en del av skolan och har en viktig uppgift för att barnen ska känna sig trygga. Antalet anställda på fritidshemmen behöver ökas för att kunna säkra en god och säker miljö.

Elevhälsan – en viktig resurs

Elevhälsan är en viktig resurs på våra skolor för att kunna förebygga ohälsa och möta de behov som barn har. Genom tidig upptäckt och snabba insatser ska psykisk ohälsa bland barn och unga förebyggas. Skolan och elevhälsan ska samverka för barnens bästa tillsammans med andra vårdgivare och huvudmän. Genom familjecentraler och ungdomsmottagningen kan kommun och sjukvård tillsammans möta vårdnadshavares, barn/ungdomars behov.

 

Utbildning är en förutsättning för arbete och ett jämlikt Lidköping.

Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin omvärld. Ju mer hon förstår, desto större förmåga får hon att kunna påverka sitt eget liv.  Alla har förmåga och vilja till att kunna utvecklas. Kunskap och lärande ska vara tillgängligt genom hela livet. Kommunen har en viktig uppgift i att ge stöd till den som vill läsa vidare. Social snedrekrytering, utanförskap och arbetslöshet ska motverkas bland annat genom att utbildning på olika nivåer finns tillgänglig.  Lidköpings utbildningar ska kännetecknas av en god kvalitet och ett brett studieprogram som bidrar till att elever uppnår uppsatta kunskapsmål och gymnasieexamen.

Vänsterpartiet anser att kommunen i samverkan med andra parter ska ta ett tydligt ansvar och medverka till att människor ges möjlighet till arbete och en tro på framtiden. Den kommunala vuxenutbildningen har mycket stor betydelse för att människor och ska kunna utvecklas och få arbete. Utvecklingsarbetet på Campus Lidköping ska fortsätta för att kunna möta nya krav och framtida behov. Kommunen ska arbeta för att det ska finnas tillgång till lärlings- och praktikplatser samt kommunala feriejobb. ”Svenska för invandrare” och undervisning som riktar sig till nyanlända ska kännetecknas av hög kvalitet och leda till att man får ett jobb och bli delaktig i samhället. Vänsterpartiet anser att SFI-undervisningen ska drivas i kommunal regi.

En satsning för en bra vård och äldreomsorg

Andelen äldre människor ökar. För att kunna möta det ökade behovet av vård och omsorg och samtidigt kunna behålla kvalitén i vården vill Vänsterpartiet att det görs fortlöpande förbättringar inom området äldreomsorg. Vänsterpartiet arbetar i riksdagen för ökade statsbidrag till sjukvård och äldreomsorg för att kommunerna ska kunna förbättra äldreomsorgen och hemtjänsten. Genom dessa satsningar kan kommunerna anställa mer personal och genomföra kompetenssatsningar. En bra bemanning inom vård och omsorg ger ökad trygghet och kvalitet för de äldre och andra som behöver omsorgsstöd. Det skapar utrymme för personalen att ägna mer tid för de äldre och utvecklar verksamheten.

En trygg, säker vård och vardag

En viktig förutsättning för att Lidköping skall kunna erbjuda en vård och omsorg av god kvalitet är att den är gemensamt styrd och finansierad samt att den är fri från privata vinstintressen. Skattemedel och avgifter ska inte hamna som vinst hos enskilda kapitalägare. De ska användas till att vårdtagare får en bra omsorg och service med en hög personaltäthet. Vänsterpartiet anser att boende- och omsorgsinsatser skall kännetecknas av flexibilitet, trygghet och delaktighet. Det skall finnas ett brett utbud av olika boendeformer och mötesplatser för äldre. Vi vill ge människor ett ökat inflytande över insatser och boendeformer när de behöver stöd och vårdinsatser. Insatser för människor med psykisk ohälsa måste förbättras.  Demensvården ska stärkas genom att ett demenscentrum utvecklas på Östhaga äldreboende. Kommunen ska se till att det finns tillgång till anhörigstöd och avlastning.

Vård nära dig

Sjukvården i Lidköping har stor betydelse för att patienter ska känna trygghet i att man får rätt vård. Det handlar om att det även i framtiden ska finnas tillgång till en fungerande primärvård och ett akutsjukhus i Lidköping. Den vård patienter behöver ofta måste erbjudas nära. Vänsterpartiet vill fortsätta det framgångsrika arbete som skett i Lidköping när det gäller att utveckla den nära vården som kan möta även de mest sjukas behov.

 

Social trygghet för alla

En generell välfärd och full sysselsättning kombinerat med fungerande trygghetssystem är de viktigaste redskapen för att motverka och minska de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället. Den viktigaste förutsättningen för att alla människor i Lidköping skall få ett bra liv är en solidarisk välfärdspolitik med aktiva insatser mot diskriminering, för fler jobb och fler bostäder som folk har råd att bo i. Genom ett kvalitativt förebyggande arbete med tidiga insatser och sociala investeringar skapar vi en tryggare framtid och samhälle. Det handlar om att ge stöd, förebygga missbruk och andra sociala problem, att minska skillnader i hälsa och utjämna livsvillkor.  Insatser för barn som lever i fattigdom är ett annat område som måste lyftas fram. Kommunen ska aktivt arbeta med åtgärder som motverkar hemlöshet och erbjuda insatser för de människor som står utanför bostadsmarknaden.

En förutsättning för ett jämlikt Lidköping är att människor med funktionsnedsättning ska erbjudas samma möjligheter som andra att leva ett gott och meningsfullt liv. Kommunen ska verka för att livsvillkoren och tillgängligheten förbättras för människor med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning.

En hållbar bostadsförsörjning

Alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader och en trygg boendemiljö. Lidköpings kommun växer och arbetet med att ta fram nya områden och alternativ för bostadsbyggande är prioriterat.  För att vi skall ha möjlighet att planera bra, moderna bostäder och stadsdelar behöver kommunen en stor allmännytta. För att bostadsbyggande ska ske på ett hållbart sätt skall kommunen vara en styrande aktör och tydligare kommunicera vilka områden som skall utvecklas och på vilket sätt. Tillgången till bostäder i kommunen behöver öka de kommande åren genom ett hållbart byggande som tar hänsyn till behov, naturvärden och kommunens karaktär. Kommunens bostadsförsörjningsprogram ska kontinuerligt uppdateras. Hamnstaden utvecklas i en takt som kommunens ekonomi och områdets miljö tillåter.

Ett miljö- och klimatsmart Lidköping

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga. Lidköpings kommun har tillsammans med andra kommuner, regioner och nationer ett gemensamt ansvar för att utsläppen av växthusgaser minskas och att den globala temperaturökningen begränsas. De nationella miljökvalitetsmålen och de regionala tilläggsmålen ska vara grunden för kommunens miljö- och klimatarbete.

Lidköping är en kommun där det finns många goda förutsättningar för ett bra miljö- och klimatarbete – men också mycket att förbättra. Vänsterpartiet vill att Lidköping skall vara en miljö- och klimatsmart kommun där vi värnar om den biologiska mångfalden och de så kallade ekosystemtjänsterna. Ett jämlikt Lidköping ökar chanserna till att alla är med och påverkar omställningen till ett klimathållbart samhälle. Genom att öka andelen klimatsmart och hälsosam mat, att verka för en minskad köttkonsumtion och ökade satsningar på hållbar, växtbaserad mat i kommunen kan vi bidra till att minska de klimatpåverkande utsläppen. Genom ett fokus på lokalproducerade varor kan vi bidra till en levande landsbygd. Vänsterpartiet vill driva på kommunen inför upphandlingar så att det tas hänsyn till var och hur produkten är tillverkad. Prisnivå får inte vara den enda faktorn som styr. Lidköping är och ska fortsätta vara en FairTrade City-kommun.

Kommunen skall bidra till att minimera vårt avfall och att våra resurser från naturen hanteras på ett bättre sätt. Vänsterpartiet vill att källsortering och återvinning av avfallet utvecklas. Kommunens energieffektivisering ska fortsätta och andelen förnyelsebar energi skall öka. Vänsterpartiet ser positivt på byggandet av solcellsparker och biogasproduktion. Bostads- och fastighetsbyggande ska utgå från ett hållbart byggande. Utvecklingen av det nya avloppsreningsverket är en viktig miljöinvestering och är planerad utifrån framtidens miljökrav.

Omtanke om natur och livsmiljö

Stadsplanering ska ta hänsyn till att det finns gröna stråk, underlätta att bedriva stadsodling och i görligaste mån skydda betes- och åkermark. Tillgänglighet till stränder ska finnas samt närhet till grönområden. Våra stadsnära skogar ska skyddas då det har stor betydelse för människors rekreation och utveckling. Skogarna fyller också ett viktigt pedagogiskt värde för barn och vuxna som kan ta del av ekosystem och biologisk mångfald som lever tätt inpå oss människor. Nyplantering av träd är viktigt och nödvändigt för att kunna behålla Lidköping som en stad inbäddad i grönska.

Lidköping skall verka för en god vattenplanering och att miljökvalitetsnormen för vatten uppnås. Vänerskärgården är unik med sin kust, stränder, öar, skär och kobbar. Den har betydelse för fågelliv och biologisk mångfald men också för bad och friluftsliv. Kommunen skall tillsammans med andra kommuner arbeta för god vård av vatten och skärgård samt en säker vattenreglering som förhindrar igenväxning.

En kollektivtrafik och infrastruktur som gynnar invånare och klimat

För att kunna minska de totala växthusgasutsläppen så kan inte personbilsanvändningen och antalet godstransporter fortsätta att öka. Kommunen ska verka för åtgärder som ökar nyttjandet av kollektivtrafik och att fler godstransporter överförs till järnväg och fartyg där det är möjligt. Genom smartare logistik, ökad användning av förnyelsebara bränslen och att utveckla Vänersjöfarten kan infrastruktur bli mer klimatsmart. Vid stadsplanering ska åtgärder som underlättar användande av kollektivtrafik och planering av infrastruktur som minskar klimatpåverkan prioriteras.  Vänsterpartiet vill verka för att fler ges möjlighet till att kunna nyttja bilpooler och ha med detta i planeringen när vi tar fram nya bostadsområden.

Kommunen ska ta fram en cykelstrategi som leder till att fler väljer cykel som transportmedel. Vänsterpartiet vill arbeta för fler cykelvägar som säkrar cyklisternas säkerhet i trafiken och att det finns fler och bättre cykelparkeringar.

Kommunen skall tillsammans med Västra Götalandsregionen arbeta för att fler resenärer använder kollektivtrafiken. Vänsterpartiet vill arbeta för en enklare och billigare kollektivtrafik, bättre pendlingsmöjligheter till och från Lidköping. Ett viktigt framtida steg för att få fler att resa kollektivt är att underlätta för ungdomar att resa billigt med kollektivtrafiken. Vänsterpartiet vill förbättra turtätheten inom kommuntrafiken, t ex genom att utöka antalet turer på kvällstid och under helger och utveckla den anropsstyrda trafiken på helgerna.

Kinnekullebanan är en viktig pendlingsväg för invånarna i Lidköping och våra grannkommuner. Kinnekullebanan behöver moderniseras för att kunna korta restider och för att öka antalet resor. Ett första steg är en elektrifiering mellan Lidköping och Håkantorp samt förbättra standarden på järnvägen med fler dubbelspåriga mötesplatser.

Allas lika värde

Kommunen ska verka för att människor ska ha inflytande över sin livssituation och att kommuninvånarna ges möjlighet att påverka Lidköpings utveckling. Genom ökat inslag av medborgardialoger och ett framåtsyftande integrationsarbete ska invånarna känna sig mer delaktiga och få ett större inflytande över kommunens utveckling. För att Lidköping ska bli ett bättre samhälle för alla krävs ett aktivt arbete mot diskriminering och rasism, för tolerans och mångfald samt att människor med funktionsnedsättning inkluderas i samhället. Det behövs en ökad kunskap om HBTQ+ personers livsvillkor inom kommunens verksamheter.  Det kan ske till exempelvis genom att en särskild HBTQ+dag anordnas i kommunen.

Att kunna söka asyl är en mänsklig rättighet och alla länder har ett ansvar att kunna erbjuda en fristad. Lidköpings kommun har ett ansvar att ta emot de människor som erbjuds plats i vår kommun. Genom utbildningsinsatser, bra boende, åtgärder som skapar arbete och sysselsättning kan kommunen ge bra förutsättningar för ett bra integrationsarbete.  Vänsterpartiet anser att ett långsiktigt och människovärdigt integrationsarbete ska tillåta att ensamkommande barn och ungdomar som fyller 18 år, vars asylutredning inte är avslutad eller inte har vunnit laga kraft, får stanna i kommunen och erbjuds möjlighet till ett fortsatt tryggt boende som ger bra förutsättningar till en god integration i samhället och ett framtida arbetsliv.

Ett rikt kultur- och fritidsliv

Ett rikt kultur- och fritidsliv har stor betydelse för att människor vill leva i eller besöka Lidköping men bidrar också till människors hälsa och livskvalitet. Kultur- och fritidslivet ska vara öppet och tillgängligt för alla oavsett vilken bakgrund eller vilken funktionsvariation man har. Kommunen ska verka för att kultur- och fritidslivet skapar engagemang och öka förståelsen mellan människor. Kommunens kulturliv ska kännetecknas av variation och ett brett utbud.  Lidköpings nya bibliotek och konsthall har stor roll för kulturens utveckling i samhället.

Lidköping har ett unikt kulturarv som lockar många besökare varje år. Arbetet med att förlänga besökssäsongen måste fortsätta liksom utvecklingen av Rörstrand museum. Lidköping behöver också en kombinerad scen- och konferenslokal.

Kommunen har många goda förutsättningar för att utvecklas som frilufts- och rekreationsområde vilket har betydelse för invånare och besökare. Arbetet med att utveckla Råda Ås som rekreations- och friluftsområde skall fortsätta. Framnäsområdet är ett annat område som har stor betydelse för kommunens frilufts- och rekreation. Det är också ett viktigt område för besöksnäringen. Ett samlat grepp behövs för utvecklingsarbetet där Folkets park, idrottsplats, Framnäsbadet, scenlokal och besöksnäringens behov tas med. Detta ska ske genom en utredning där olika parter och föreningar bjuds in. En cykel- och skatepark behöver skapas i kommunen och en tänkbar placering för denna kan vara Framnäsområdet.

Idrotten och fritidsutbudet står inför nya behov som behöver mötas. Lidköping växer och det är viktigt att funktionsdugliga idrottsplatser/hallar finns på flera platser i staden och kommunen. Ett nytt badhus behöver byggas och placering ska avgöras utifrån bästa energieffektivisering och vad ekonomi tillåter.

Ett jämställt Lidköping

Jämställdhet mellan kvinnor och män är i grunden en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet vill omfördela makt och resurser så att kvinnor och män ges samma utrymme och möjlighet till egen försörjning, ett jämställt föräldraskap, att förfoga över sin egen tid och vara delaktiga i beslut som rör det egna livet och samhällsutvecklingen. Lidköping ska vara en förebild för jämställd utveckling. Vi vill att kommunen intensifierar arbetet mot kränkningar och våld i nära relationer. Kvinnojouren ska ha det stöd som behövs för att möta kvinnor i utsatta situationer. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i kommunens beslut, styrning och verksamheter. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete förutsätter ett aktivt engagemang och ansvar på ledningsnivå. Vänsterpartiet vill uppvärdera arbetet som utförs i kvinnodominerade välfärdsyrken. Strukturer måste synliggöras genom att kommunen att ta fram metoder som säkrar jämställdhet.

 

 

Bra arbetsvillkor för anställda är bra för välfärden

Personalen är kommunens viktigaste resurs för att kunna bedriva en bra verksamhet av god kvalitet. Lidköpings kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Kommunen skall arbeta för en god arbetsmiljö med trygga anställningsvillkor och en rättvis lönesättning. Kommunen skall verka för jämställda arbetsvillkor ska genomsyra verksamheten. Kommunen skall arbeta med olika åtgärder för att minska stress och ge tid till återhämtning.

Vänsterpartiet föreslår att stat och kommun tillsammans inleder ett arbete som leder till en generell arbetstidsförkortning. Vi kan tänka oss att pröva arbetstidsförkortning för att underlätta rekrytering av anställda i yrkesgrupper där det idag råder brist på personal eller inom områden med omfattande helg- och natt-tjänstöring. Arbetet med att säkra den framtida personalförsörjningen för kommunens verksamheter måste intensifieras. Vänsterpartiet vill att kommunen förstärker arbetet tillsammans med de fackliga organisationerna hitta lösningar och utveckla metoder som ökar de anställdas inflytande över sin arbetssituation.

Lidköping – en landsbygdsutvecklande kommun

Förutsättningar för att kunna bo, leva och verka i en landsbygd är i hög grad beroende av att det finns tillgång till jobb, välfärd, utbildning och samhällsservice. Bredbandsutbyggnad, tillgång till drivmedelsförsäljning och butiker är andra faktorer som har betydelse för människor som lever på landsbygden eller mindre orter. Vänsterpartiet vill förbättra förutsättningarna för lokala initiativ som ger samhällsservice, jobb och bidrar till en levande landsbygd. Människors delaktighet och engagemang är en viktig förutsättning för att kunna utveckla landsbygden och kommunen har en viktig uppgift att ta vara på denna kraft. Landsbygdsråden har en viktig roll för att utveckla landsbygden.

Många framtida jobb finns inom de gröna näringarna. Kommunen kan bidra till denna utveckling genom i en ökad omfattning verka för en bra kvalitativ mathållning med en ökad andel närproducerade livsmedel inom kommunens egna verksamheter. Besöksnäringen och den sociala ekonomin är en andra betydelsefulla sektorer för landsbygden och kommunen kan vara en viktig samarbetspartner för stödja deras utveckling.

En hållbar ekonomi och investeringar som tryggar välfärden i Lidköping  

Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som förmår ge alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Genom att omfördela ekonomiska resurser i samhället kan en fortsatt välfärd och kommunal service säkras. För att kunna möta kommande behov inom vård, skola och omsorg behöver statens finansiering av den gemensamma sektorn ökas. Lidköpings kommun har en låg skatt jämfört med andra kommuner i Västra Götaland. Om det är nödvändigt så är Vänsterpartiet beredd att höja kommunskatten för att kunna trygga välfärden och servicen för kommunens invånare.

För att kunna säkra en god ekonomisk hushållning i kommunen så krävs ett fortsatt arbete med kostnadskontroll, ett kontinuerligt förbättringsarbete och att den viktiga kärnverksamheten prioriteras.

Kommunen behöver göra stora investeringar i anläggningar och byggnader framöver. Lokaler för förskola och skolor samt äldreomsorg behöver byggas ut och rustas upp för att möta behov och verksamhetsutveckling. Vänsterpartiet lägger stor vikt att dessa investeringar ska vara långsiktiga och hållbara. Investeringar ska bidra till energieffektivisering, ge kvalitetsförbättringar och goda arbetsvillkor samt en förbättrad miljö.

 

 

 

     

 

 

    

     Vänsterpartiet Lidköping

     [email protected]

     www.vansterpartiet.se

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk