• Hem
  • Lidköping skall...
Vänsterpartiet Lidköping

Lidköping skall bli en jämställd kommun

En nyligen presenterad undersökning visar att allt fler människor ställer sig bakom de feministiska idéerna. Det tycker vi i Vänsterpartiet är bra. Vi tycker att jämställdhetsfrågorna ska än mer vara i centrum när vi formar framtiden. Vänsterpartiet i Lidköping vill att Lidköpings kommun skall bli ett föredöme på jämställdhet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är i grunden en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet vill omfördela makt och resurser så att kvinnor och män ges samma utrymme och möjlighet till egen försörjning, ett jämställt föräldraskap, att förfoga över sin egen tid och vara delaktiga i beslut som rör det egna livet och samhällsutvecklingen. Vi vill att kommunen intensifierar arbetet mot våld i nära relationer och Kvinnojouren ska ha det stöd som behövs för att möta kvinnor i utsatta situationer.

Det är hög tid att kraftsamla för att förbättra kvinnor villkor på arbetsmarknaden och skapa jämställda villkor i arbetslivet. Det icke jämställda samhället märks såväl i arbetsmiljö och anställningsvillkor som i lönekuvertet. Fackförbundet Kommunal larmar om att de tillfälliga anställningarna ökar i samhället. Även kvinnorna som bär upp det nya 24-timmarssamhället måste lyftas. Det är kvinnorna som håller butikerna öppet från tidigt till sent, jobbar skift i livsmedelsindustrin och arbetar inom arbetsplatser som måste ha verksamhet dygnet runt / sju dagar i veckan. När Arbetsmiljöverket gjorde 900 inspektioner i kommuner runtom i landet för att jämföra den kvinnodominerade hemtjänsten med den mansdominerade tekniska förvaltningen, var resultatet tydligt. Arbetsmiljön är sämre inom den kvinnodominerade hemtjänsten än på det manligt dominerade området, samt att detta är en del av ett större mönster där kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Sämre anställningsvillkor bidrar till att kvinnor har lägre inkomster än män. Dubbelt så många kvinnor som män arbetar delade turer, det vill säga arbetsdagar med långa, obetalda pauser mitt i.

Det är hög tid att kraftsamla för att förbättra kvinnors villkor på arbetsmarknaden och skapa jämställda villkor i arbetslivet. En viktig fråga gäller arbetstidsförkortningen. Det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Vi kan tänka oss pröva korta arbetstiden inom några områden inom Lidköpings kommun för att få mer erfarenhet om hur arbetstidsförkortning kan genomföras. Barnomsorg på obekväm arbetstid har stor betydelse för att vi skall få bättre arbetsvillkor. Fler anställda krävs både för att förbättra vård, skola och omsorg och för att skapa ett bra arbetsliv för dem som arbetar där. Vänsterpartiet vill fortsätta arbetet med att minska antalet visstidsanställda till förmån för fler fasta anställningar, att fler ges möjlighet till heltidsarbete, att de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och manligt dominerade arbeten försvinner. Vänsterpartiet anser att det ökande riskfyllda ensamarbetet ska fasas ut. Vi anser att det skall tas fram en strategi och målinriktade insatser inom flera områden för att fasa ut det riskfyllda ensamarbetet.

Jämställdhetsarbetet måste synas inom alla kommunens nivåer. Det handlar om fler kvinnor på beslutande nivåer, feministiskt självförsvar för att kunna möta kränkningar, att träningstider fördelas jämnt för tjejer och killar, kunskapssatsningar för att medvetande- och synliggöra där jämställdheten inte fungerar. Ett jämställt Lidköping vinner alla på. Och kommer göra kommunen än mer attraktivare.

Claes-Göran Borg, förstanamn för kommunfullmäktige Vänsterpartiet LidköpingClaes-Göran Borg, kommunfullmäktigekandidat
Vänsterpartiet i Lidköping

Kopiera länk