• Hem
  • En budget för e...
Kommunfullmäktige

En budget för ett solidariskt Lidköping

Vid kommunfullmäktigemötet den 15/6 var budgeten och den politiska inriktningen för de kommande tre åren, 2016-2018 den största frågan. Ärendet inleddes med en kommunpolitisk debatt där företrädare från de olika partierna gav sin syn på kommunpolitiken för de kommande åren.

Under valrörelsen så var vi i Vänsterpartiet mycket noga med att tala om att det är barnomsorgen, skolan och utbildningen, att vården och omsorgen och att vi har ett starkt socialt samhälle är de viktigaste prioriterade frågorna när vi fattar beslut och formar framtiden. Det är också utgångspunkten för den röd-gröna budgetförslag och politiska inriktning som vänsterpartiet, socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för Lidköpings fullmäktige.

– För att lyckas med en politisk inriktning som bidrar till att alla människor får ett bra liv är att vi för en solidarisk välfärdspolitik, att vi alltid arbetar för tidiga och aktiva insatser mot diskriminering, socialt utanförskap, att vi alltid för en aktiv och välkomnande integrationspolitik, att vi alltid arbetar för en likvärdig skola som inkluderar alla, att vi alltid jobbar för fler jobb och bostäder, sa vänsterpartiets gruppledare Claes-Göran Borg i budgetdebatten. Men det krävs också ytterligare förutsättningar för att lyckas med denna politiska inriktning och det är att välfärdens viktigaste grunder såsom skolan, barnomsorgen, vården och det sociala arbetet är demokratiskt styrt, gemensamt finansierad och ägt. Det krävs också att vi har en ekonomi och en budget som håller.

Lidköpings kommun står inför stora utmaningar de kommande åren. Behoven inom barnomsorgen och skolan, äldreomsorgen kommer öka de kommande åren och Lidköping behöver genomföra stora investeringar för att kunna möta dessa behov men också ett eftersatt underhåll. Den rödgröna budgeten är noga med att inte lova allt när det gäller investeringar.

– Vi kommer bli tvungna att nogsamt prioritera våra investeringar de kommande åren för att klara av kommunens viktigaste uppdrag såsom skola, vård och omsorg framhöll Claes-Göran i budgetdebatten och varnade för alliansens investeringsförslag som riskerar att dränera på pengar som borde gå till barn, skola, vård och omsorg.

En investering som diskuterades livligt var alliansens förslag om ett nytt badhus på Framnäsområdet som beräknas kosta 180 mkr i investeringar. Detta förslag kritiserades av majoritetspartierna och undrade var alliansen har dessa pengar. Vänsterpartiet betonade att först måste vi säkra investeringarna såsom ny skola på Sjölunda, investeringsbehoven på Majåkerskolan, nya förskolor och äldreomsorgsplanen innan vi lovar nytt badhus. Jenny Hallström som är representant i kultur- och fritidsnämnden det är mer miljömässigt och ekonomiskt hållbart med att planera det nya badhuset där dagens badhus finns.

Majoritetspartierna anser att det behövs en kombination av åtgärder för att få en budget som är ekonomisk hållbar men också ger utrymme för reformer. Vänsterpartiet är beredda tillsammans med Miljöpartiet, Socialdemokraterna att arbeta för intäktsförstärkningar såsom en skattejustering på ca 30-35 öre. Vi vill undersöka om det går att få ut ökade intäkter från kommunens stora kapital som idag är har ett samlat värde på ca 2,3 miljarder. Vi vill också arbeta för att få ökade skatteintäkter genom att fler människor är i arbete och att fler människor vill flytta till Lidköping.

Men de röd-gröna partierna anser också att det kommer också kräva broms. Vi kommer också behöva se över våra kostnader de kommande åren och det är här den största skillnaden är mellan majoritetens budget och alliansen och sverigedemokraternas budget. Alliansen och Sverigedemokraterna vill införa ett generellt besparingskrav under de kommande tre åren på 1 %. Det innebär exempelvis att barn- och skola, vård- och omsorg skall spara tillsammans ca 15 miljoner kronor under 2016.

Majoritetspartierna avvisar ett generellt besparingskrav på 1 % och undrade hur alliansen skall finansiera alla sina förslag under de kommande åren. Det rödgröna budgetförslaget har satt upp ett måltal om att ta fram kostnadsdämpande åtgärder om 16 mkr fram till 2017, (Alliansens förslag är att spara 45-46 mkr under samma period).

– Vi måste sätta upp måltal som är realistiska och på en nivå så att inte service och verksamheter skadas. Ibland är det nödvändigt att bromsa upp och ägna stund åt att vända på stenar för att kunna finna få kontroll över ekonomin. Vi behöver undersöka om det går att sänka kostnader för konsulter, effektivare depå- och förrådshantering, logistikförbättringar m.m. Generella besparingskrav skall vi inte ha. De leder ofta till åtgärder som kostar mer i ett senare skede sa Claes-Göran Borg.

Efter närmare fem timmars debatt gick kommunfullmäktige till beslut och antog socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiets budgetförslag.

Vid kommunfullmäktigesammanträdet behandlades ytterligare frågor. Ett beslut gladdes vänsterpartiet stort åt och det var att kommunfullmäktige beslutade att bevilja medel till att investera i en offentlig toalett i centrum. Bo Eliasson motionerade om denna fråga för tio åren sedan och kunde glädjas åt att detta förslag nu kan bli verklighet.

– Det har tagit alldeles för lång tid åt en fråga som har önskats av många men idag fattar vi ett beslut som kommer mötas av tacksamhet av ett stort flertal, sa Bo.

Kopiera länk